چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١٧:١٨ Language: English | فارسی
پروژه ها
پژوهشکده برق
پژوهشکده توليد نيرو
پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه
پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
مرکز شيمي و مواد
پژوهشكده انرژي و محيط زيست
مركز توسعه فن‌آوري توربينهاي بادي
مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع