پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٧:٩ Language: English | فارسی
توسعه نرم‌افزار براي تعيين قابليت اعتماد سازه‌هاي خطوط انتقال نيرو
عنوان پروژه : توسعه نرم‌افزار براي تعيين قابليت اعتماد سازه‌هاي خطوط انتقال نيرو
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي سازه های صنعت برق
کد پروژه : PCVPN02
مدیر پروژه : شهرام اردبيلي اصل
پرسنل :شاهرخ شعيبي
کارفرما : پژوهشگاه نيرو
تاریخ اجرا : 1384

به‌منظور آناليـز اعتماد‌پذيري برج‌هاي خطـوط انتقـال نيـرو، براساس روش نمونه‌برداري Latin Hyper Cube، نرم‌افزاري در محيط VB توسعه يافته است.

ورودي اين نرم‌افزار شامل سه فايل مجزا است. در فايل نخست؛ هندسه سازه تعريف مي‌گردد و مشخصات عمومي بارگذاري دكل و مشخصات مقاطع بكاررفته در فايل دوم ارائه مي‌شوند. در فايل سوم؛ مقادير توليدشده براي كميت‌هاي احتمالاتي شامل مدول ارتجاعي و تنش تسليم مصالح، سرعتهاي معمولي و شديد باد و ضخامت‌هاي معمولي و سنگين يخ معرفي مي‌شوند. اين فايل خود توسط نرم‌افزار ديگري كه قبلاً توسعه يافته است، توليد مي‌گردد. خروجي اين نرم‌افزار شامل ‹‹نمايش گرافيكي احتمال خرابي اعضاء›› در صفحه فعال و ‹‹مدهاي خرابي سازه›› است كه نمونه‌هايي از آن در شكلهاي زير ارائه شده است.