چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:۴۵ Language: English | فارسی
دفتر منابع انساني و آموزش

 

دفتر توسعه منابع انساني و آموزش

يكي از دفاتر معاونت برنامه‌ريزي و بهبود بهره‌وري است كه فعاليت‌هاي مربوط به "برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني" و "برنامه‌ريزي آموزش نيروي انساني" پژوهشگاه را بر عهده دارد.
برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني : شامل شناسايي مشاغل و مدل شايستگي آنها، برنامه‌ريزي جذب، نگهداشت، بهسازي ، مسير شغلي ، ارتقاء و انگيزش كاركنان را بعهده دارد.
آموزش: شامل شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان بر اساس شايستگي‌هاي مورد نياز در هر شغل، برنامه‌ريزي آموزشي و طراحي دوره‌هاي آموزشي با توجه به اولويت‌هاي سازمان و طراحي ارزيابي ميزان اثربخشي آموزش‌هاي ارائه شده در بهبود عملكرد افراد ميبا‌شد.
                

              
 
شرح وظايف دفتر توسعه منابع انساني و آموزش

  •     سازماندهي وظايف، طراحي مشاغل، تجزيه و تحليل ، طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل سازمان
  •     برنامه‌ريزي جذب نيروي انساني، تدوين سياست‌هاي نيازسنجي، نيرويابي
  •     تهيه و تدوين روشهاي نگهداشت نيروي انساني شامل موارد انگيزشي، رفاه و حقوق و دستمزد
  •     برنامه ريزي مسيرشغلي كاركنان، شامل سياست‌هاي ارتقاء افقي، عمودي، مرتبه شغلي و مرتبه هيات علمي، ارتقاء شغل به شغل، سياستگذاري در زمينه برنامه‌ريزي جانشيني و جانشين‌پروري مي‌با‌شد.
  •     برنامه‌ريزي بهسازي منابع انساني دربرگيرنده:
  •     مديريت عملكرد كاركنان، شامل برقراري ضوابط  (برنامه‌ريزي عملكرد)، ايجاد معيارهاي قابل سنجش براي ارزيابي عملكرد و ايجاد برنامه‌هاي توسعه فردي كاركنان
  •     آموزش كاركنان شامل نيازسنجي آموزشي، تحليل شكاف بين مهارت‌هاي موجود و مطلوب به منظور تعيين اهداف آموزش و طراحي و تعيين محتوي دوره‌ها متناسب با هر شغل
  •     برنامه‌ريزي انگيزش كاركنان، شامل برقراري سياست‌هاي مديريت پاداش (ارزشيابي مشاغل، حقوق و دستمزد، پاداش و مزايا)، و روابط كاركنان (مشاركت و ارتباطات)
  •     مطالعه، طراحي، پياده‌سازي ارزيابي و بهبود نظام استعداد يابي از طريق فرهنگ سازي و ايجاد ساز و كارهاي لازم
  •     نيازسنجي آموزشي، تحليل شكاف و ارزيابي بين شايستگي‌هاي موجود و مطلوب كاركنان، طراحي و تدوين محتواي دوره‌هاي آموزشي جهت از بين بردن خلاءهاي عملكردي و ارزشيابي پس از گذراندن دوره‌ها به منظور ارزيابي اثربخشي دوره‌هاتلفن: 88590532
پست الكترونيكي: hrm1389@nri.ac.ir
 

بازدید : ٨٩٩۶ نفر