چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:٢۶ Language: English | فارسی
نظرخواهی کارفرما

پژوهشگاه نيرو در مقاطع اتمام مراحل اصلي پروژه نظر كارفرما را توسط فرمهاي مشخصي دريافت مي نمايد.اين نظرات كه بصورت كمّي در فرم مربوطه مشخص شده اند در سيستم بانك اطلاعاتي دفتر مديريت كيفيت ثبت مي گردند.

در صورت مشاهده هر گونه شكايت موارد در فرم خدمت نامنطبق (طبق استاندارد ايزو 9001) ثبت گرديده و مطابق مراحل فرم مربوطه ، پيگيري ها و اقدامات لازم انجام مي شود(پيوست 1)

ميانگين امتياز كارفرمايي در هر گروه و پژوهشكده در محاسبه ضريب كيفيت ماهانه واحدهاي پژوهشي به عنوان يك شاخص كارفرمايي با وزن مشخص اثر داده مي شود.

همچنين در ارزيابي سالانه واحدهاي پژوهشي پژوهشگاه نيرو نيز ميانگين امتياز كارفرمايي هر پروژه در سال مربوطه در فرمول امتياز پروژه به عنوان يك شاخص با وزن مشخص محاسبه ميگردد و امتياز پروژه ها در امتياز گروه هاي پژوهشي و پژوهشكده ها دخالت داده مي شوند.

در جدول زير امتياز ميانگين نظرخواهي كارفرما در 3 سال گذشته در 6 پژوهشكده مشخص شده است:

 

سال 1391 سال 1390 سال 1398 نام پژوهشكده
73.9 74.5 67.4 انتقال و توزيع نيرو
78.6 85.7 77.8 انرژي و محيط زيست
75.3 82.9 74.4 برق
80.8 82.7 75.9 توليد نيرو
79.1 71.1 75.6 كنترل و مديريت شبكه
80.6 73.1 76.2 مركز شيمي و مواد
77.9 76.3 75.1 پژوهشگاه
 

 

فرم نظر خواهي کارفرما  

 

 

 

بازدید : ٨١٩٢ نفر