پنجشنبه ١۴٠١/۴/٩ - ٢٢:٢ Language: English | فارسی

پژوهشگاه نيرو در سال ١٣٧۶ با اخذ مجوز سه پژوهشكده "برق"، "توليد نيرو" و "انتقال و توزيع نيرو " از شورای گسترش آموزش عالی بطور رسمی كار خود را آغاز و در سال ١٣٧٧ با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكده‌های "انرژی و محيط زيست" و "كنترل و مديريت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد "مراكز شيمی و مواد"، "توسعه فناوری توربين‌های بادی" و "آزمايشگاه‌های مرجع" فعاليت‌های خويش را توسعه بخشيد.

نگاهی به پژوهشگاه نیــرو